Registrace prodejce na akci Roudnické vinobraní 9. 9. 2023

Pronajímatel a pořadatel akce: Říp, o.p.s., Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 28708091

Základní podmínkou účasti na akci je vyplnění této on-line přihlášky. K registraci budete potřebovat fotografii stánku. Pokud má prodejce více stánků s různým sortimentem, musí pro každý vyplnit samostatnou přihlášku. Po potvrzení a schválení přihlášky pořadatelem budete vyzvání k úhradě 100% výše nájemného na bankovní účet.

Prodejce / Nájemce

Kontaktní osoba

Informace o stánku

Uveďte v celých metrech a zaokrouhlete nahoru.

Převažující typ sortimentu

Vypište veškerý sortiment. Položky oddělte čárkou.
Například posezení pro návštěvníky a další důležité informace.

Nájemce stánkového podáním přihlášky projevuje souhlas s následujícími pravidly prodeje na akci Roudnické vinobraní 2023 a zavazuje se seznámit s těmito pravidly všechny osoby, které jeho jménem zajišťují prodej ve stánkovém místě. Odpovědnou osobou za dodržování pravidel je osoba uvedená v přihlášce.

 1. Nájemce musí dodržovat pokyny pořadatelů, dále všechny platné zákony, předpisy, normy a nařízení platná v České republice.
 2. Nájemce musí na místo konání akce dorazit v Pořadatelem určený čas.
 3. Nájemce musí v den konání akce vyčkat na smluveném místě na pokyny Pořadatele a na přidělení konkrétního stánkového místa.
 4. Nájemce musí mít po celou dobu konání akce na ruce identifikační náramek, který obdrží od pořadatele (zdarma max. pro 4 osoby, ostatní osoby si musí od Pořadatele zakoupit vstupenky).
 5. Parkování vozidel během akce je možné pouze na vyhrazených místech – v tzv. autoparku. (Povolenku k vjezdu Nájemce obdrží po registraci).
 6. Do areálu platí přísný zákaz vstupu se zvířaty.
 7. V areálu je zakázán pochůzkový prodej. Nájemce není oprávněn distribuovat reklamní letáky, plakáty, či jiné materiály propagující firmy, služby, akce, politické strany, či uskupení.
 8. V případě požadavku na elektrickou přípojku musí mít Nájemce vlastní prodlužovací kabely k připojení.
 9. Nájemce je povinen na požádání Pořadatele předložit revizní zprávu k připojení a instalovaným spotřebičům.
 10. Při překročení limitu odběru elektrického proudu dle přihlášky může být Nájemce bez náhrady odpojen od jeho zdroje.
 11. Nájemce nesmí rušit hudební či doprovodný program vlastní audioprodukcí či jinou hlučnou činností.Nájemce není oprávněn distribuovat reklamní letáky, plakáty, či jiné materiály propagující firmy, služby, akce, politické strany, či uskupení.
 12. Jakékoliv změny v sortimentu oproti informacím uvedeným v přihlášce je nutné nechat schválit Pořadatelem. Pro porušení tohoto pravidla se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.
 13. V případě stánku s občerstvením musí mít Nájemce vlastní odpadkový koš nebo místo pro odkládání odpadků, které musí pravidelně vyprazdňovat. (K dispozici je velkoobjemový kontejner).
 14. Přidělený prostor a jeho bezprostřední okolí Nájemce po celou dobu trvání akce udržuje v čistotě a pořádku.
 15. V areálu festivalu je zakázáno provádět osobní potřebu jinde, než na určených WC.
 16. Nájemce je povinen seznámit se s Návštěvním řádem akce a respektovat jej.
 17. Po ukončení prodeje je Nájemce povinen uklidit bezprostřední okolí svého stánku (k dispozici je velkoobjemový kontejner.)
 18. Pořadatel je oprávněn v případě porušení jakéhokoliv z bodů těchto pravidel okamžitě pronájem přerušit a Nájemce z místa vykázat.
Zrušit registraci